ÁSZF

A Roobycon Consulting Ltd.

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1. A Roobycon Consulting Ltd szolgáltatásainak és a roobycon.com portál tulajdonosának és üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szolgáltató) alapadatai:

1.1. Elnevezés: Roobycon Consulting Ltd.

1.2. Székhely: 7 Bell Yard, London, WC2A 2JR, United Kingdom

1.3. Cégjegyzékszám: 9004173

1.4. Adószám: 51568 14547

1.5. Bankszámlaszám: 18074766

1.6. Számlavezető bank: NatWest Bank (United Kingdom)

1.7. Képviselő neve: Zsuzsanna Rubina Bardoczy director

1.8. Elektronikus elérhetőség: info@roobycon.com  

 

 

2. A Felhasználó

2.1. A Felhasználó a Szolgáltatást egyedi Szerződés megkötésével igénybe vevő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki vagy amely a szerződés megkötéséhez és a szerződéses ajánlatkéréshez köteles megadni az alábbi adatait:

2.1.1. Teljes név / cégnév / számlázási név

2.1.2. Lakcím/ székhely

2.1.3.  E-mail cím

2.1.4.  Telefonszám

2.2. Felhasználónak minősül minden egyes olyan személy (pl. a szerződést megkötő Felhasználó munkavállalója, hozzátartozója stb.) is, aki a Szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi.

2.3. Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatok alapján teljesíti a Szolgáltatást, és állítja ki a számlát.

2.4. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Felhasználót terheli. Szolgáltató a nyilvánvalóan hiányos vagy téves személyes adatokkal történő szerződéskötési ajánlatkérést, vagy ajánlatot jogosult visszautasítani, továbbá kétség esetén Felhasználó adatainak valódiságának igazolását jogosult a Felhasználótól megkövetelni. Amennyiben a Felhasználó a személyazonosságát hitelt érdemlően nem igazolja a Szolgáltató felé, úgy a Szolgáltató (az esetlegesen már megfizetett szolgáltatási díj egyidejű visszatérítése mellett, bármely további jogkövetkezmény nélkül) jogosult a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, és a szolgáltatási szerződéstől elállni.

3. A Szolgáltatás tárgya és tartalma

3.1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint létre hozott egyedi szerződés alapján, a Szolgáltatást megrendelő Felhasználók részére visszterhesen, a Felhasználó választásának megfelelően az alábbi szolgáltatásokat nyújtja (a továbbiakban: Szolgáltatás):

3.1.1.  …hogy kapcsolatban maradjunk

– A tréning kurzus 24 órás; 6 alkalom, alkalmanként 4 óra. Célja a kapcsolati és asszertív kommunikációs ismeretek és készségek kis létszámú csoportban történő fejlesztése.

– A kurzusvezető a program során a csoportban történő tanulás hatékonyságát hétköznapi tapasztalatszerzés módszerével biztosítja, ami ötvözi az önérvényesítést és a mások érdekeinek figyelembevételét.

– A kurzus segít kialakítani az erőszakmentes kommunikációt és magatartást, hosszú távon a szociális hatékonyságot.

– Olyan asszertív kommunikációs eszközök használatára fókuszál, amely tanulható, fejleszthető, és elsajátítása megkönnyíti a magánélethez, munkához tartozó kapcsolati készségek aktiválását.

3.1.2. Asszertár- gyakorló műhely

– A gyakorló műhely 24 órás; 6 alkalom, alkalmanként 4 óra. Célja a kapcsolati és asszertív kommunikációs készségek és magatartás kis létszámú csoportban történő gyakorlati fejlesztése.

– A kommunikáció, a magatartás, és a kapcsolati viszonyok változásait a csoportban történő élménytudatosítás módszere segíti elő.

– A műhelymunka különböző hétköznapi élethelyzetekben, és egyéb szituációkban kifejezetten az asszertív kommunikáció gyakorlására fókuszál, ezáltal lehetőséget kínál a résztvevőnek az aktív részvételre, tapasztalásra és asszertív magatartás erősítésére.

3.1.3. Én használom az időm, vagy mások?

A kurzus 20 órás; 4 alkalom, alkalmanként 5 óra. A kis létszámú csoportos program az időgazdálkodás témáját rendhagyó módon, a kommunikáció oldaláról közelíti meg. Az önérvényesítés és az együttműködés asszertív kommunikációs mintáinak egyensúlya felől. Célja, a személyes időgazdálkodási kompetencia kialakítása, fejlesztése, amelyben az időgazdálkodás, mint technika, eszköz, módszer, magatartás és készség komplexe.

3.1.4. Te jó ég, vezetek!

– A vezetőfejlesztő tréning kurzus időtartama 24 óra. A kurzus 4 alkalomból, alkalmanként 6 órából áll.

– Célja a mindennapi, gyakorlati életben működő, rendszerszemléletű, ugyanakkor személyes vezetői szerep, vezetési stílus alapjainak kialakítása. Összefüggéseiben kezeli az emberek, az idő és az erőforrások menedzselésének és fejlesztésének alapvető módszereit. A „vezetői szerszámok” mellett, érinti a használatukhoz kapcsolódó magatartási mintákat is. A program arra fókuszál, hogy támogassa mindezeknek a mindennapos munkaszokásokba történő beillesztését.

3.1.5. Coaching

– A coaching ülések száma és időtartama: egyedi szerződésben meghatározott.

– A program a munkahelyi, vagy más mindennapi környezetben segíti a folyamatban részt vevő személyt a saját természetes képességeivel eljutni az üzleti vagy privát életében kitűzött céljához. Támogatva őt, hogy felismerje, beazonosítsa, és el tudja hárítani azokat a benne rejlő akadályokat, amelyek gátolják ebben.

3.1.6. Szervezetfejlesztés

– A fejlesztési program időtartama: egyedi szerződésben meghatározott.

– A szervezetfejlesztés megközelítése jellemzően az emberi tényezők és a kommunikáció oldaláról történik.

– Célja, hogy az emberek, a folyamat-, a rendszer- és egyéb technológiai fejlesztések sikerrel épüljenek be a működő rendszerekbe és a szervezet sikerrel legyen képes alkalmazkodni a változásokhoz.

3.2. Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy a Szolgáltatás a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak, valamint a szakmai sztenderdeknek teljes mértékben megfelel.

3.3. A Szolgáltatás igénybe vételének lehetőségéről, és Szolgáltatóval való kapcsolatfelvétel lehetőségéről és módjairól a Szolgáltató a Felhasználókat folyamatosan tájékoztatja a roobycon.com honlapon.

3.4. Tilos magát a Szolgáltatást jogosulatlanul igénybe venni. Különösen az alábbiak minősülnek jogosulatlan igénybevételnek a Szolgáltatás igénybevétele során:

– olyan tevékenység folytatása, amely megalázó, becsmérlő, sérti az emberi méltóságot, vallás, hit, faj vagy nemek szempontjából megkülönböztető, erőszakot vagy más illegális cselekedetet, illetve valamely rendelkezések/szabályok megsértését támogatja;

– olyan tevékenység / magatartás folytatása, amely a közrendet fenyegeti vagy egy másik Felhasználó, a Roobycon Consulting, illetve a Szolgáltató közvetlen vagy közvetett tulajdonosá(i)nak, vagy valamely vállalatának a jogos érdekeit veszélyezteti;

– más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés szerzése;

– egy másik Felhasználó megakadályozása abban, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást;

– nyilvános elektronikus kommunikációs hálózat használatára vonatkozó jogok megsértése;

– a roobycon.com honlaphoz kapcsolódó hálózatok vagy honlapok megzavarása;

– elektronikus vagy fizikai másolatok készítése, terjesztése vagy tárolása szerzői joggal védett dokumentumokról és anyagokról tulajdonosaik előzetes hozzájárulása nélkül.

3.5. A Felhasználó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozott teljes kárért.

4. A Szerződés létrejötte és megszűnése

4.1. A Szolgáltatás igénybe vétele iránti igényét (a továbbiakban: Jelentkezés) a Felhasználó e-mailen vagy postai úton, írásban adhatja le.

4.2. Jelentkezés

4.2.1. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik adatainak pontosságáért, valódiságáért. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor a Szolgáltatásra irányuló szerződés hatálya alatt a változástól számított 5 (öt) munkanapon belül, egyéb esetben a következő Jelentkezés leadásakor köteles azok átvezetését kérni e-mailben (info@roobycon.com ) A Szolgáltató jogosult a Felhasználó Jelentkezését visszautasítani, ha oka van azt feltételezni, hogy a Felhasználó megszegte a jelen ÁSZF vagy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések bármelyikét.

4.2.2. A Felhasználó a Jelentkezés során köteles megadni az egyedi megrendelés alapadatait, valamint e-mail címét, teljes nevét, mobil telefonszámát a Szolgáltató részére. Szolgáltató ezen adatok alapján, írásos válaszában ismerteti Felhasználóval a jelen ÁSZF-et, illetőleg az Adatvédelmi Szabályzatot.

4.2.3. Az egyedi megrendelést a Jelentkezés során e-mailen vagy postai úton, írásban adja le a Felhasználó.

4.2.4. A Szolgáltató a Felhasználó Jelentkezéskor megadott e-mail címére küldött visszaigazolással fogadja el és igazolja vissza a Felhasználó jelentkezését, egyben megküldi a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződés tervezetét a Felhasználó részére.

4.2.5. A Felek között a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződés akkor jön létre, ha a Felhasználó az aláírt egyedi Szerződést a Szolgáltató részére postai úton, valamint scannelten, e-mailben visszaküldi, és a Szolgáltatásnak a Szolgáltató által kiállított számla szerinti díját Szolgáltatás díját a számlában foglalt határidőben teljes összegben megfizeti a Szolgáltató részére banki átutalással. A Szolgáltatás díja akkor minősül megfizetettnek, ha annak teljes összege jóváírásra került a Szolgáltató számláján.

4.2.6. Az egyedi szerződés létre jöttéről és feltételeiről a Szolgáltató a Jelentkezés során megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenetben külön is értesíti a Felhasználót.

4.3. A Szolgáltató és a Felhasználó között létre jött egyedi Szerződés a Szolgáltatás teljesítésével vagy a Felek bármelyikének elállásával, és a felek egymás közti elszámolásával szűnik meg.

 

4.4. A Felhasználó a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződéstől, legkésőbb a szerződés felek általi kölcsönös teljesítésének megkezdéséig jogosult elállni, köteles azonban az elállással a Szolgáltatónak okozott költségeket teljes mértékben megtéríteni.

4.5. A felek eltérő megállapodása hiányában a Felhasználó nem gyakorolhatja a fentiek szerinti elállási jogot, ha az elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó beleegyezésével megkezdte. A Felhasználó beleegyezését a Szolgáltatás teljesítésének megkezdéséhez megadottnak kell tekintetni, ha az egyedi Szerződésben foglalt Szolgáltatás megkezdésének időpontjáig az elállási nyilatkozat nem érkezik meg a Szolgáltató részére.

4.6. Az egyedi szerződésben rögzített időpontok lemondása a találkozó előtt 72 órával díjmentes – ezen esetben a Szolgáltató külön térítés nélkül másik időpontot biztosít. A 72 órán belüli lemondás esetén a Szolgáltató a Felhasználó igénye szerint másik időpontot biztosít, de a lemondott alkalom díja felszámításra kerül.

4.7. Felhasználó az elállás, illetve az időpont lemondása jogát írásban, a Szolgáltató info@roobycon.com e-mail címére küldött elektronikus üzenet útján gyakorolhatja. Felhasználó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy elállásáról a Szolgáltató a lehető leghamarabb tudomást szerezzen, és az elállással okozott kár és költségek mértéke a lehető legkisebb legyen.

5. A Szolgáltatás díja / Fizetési feltételek

5.1. A Szolgáltatás mindenkori ellenértéke (a Szolgáltatás Díja), és annak fizetési módja a Szolgáltató és a Felhasználó között a Jelentkezés során létre jött egyedi Szerződésben kerül meghatározásra, a megrendelt szolgáltatástól függően.

5.2. A Szolgáltatás Díját a Felhasználó a Jelentkezés alapján megkötött egyedi szerződés rendelkezései szerint, a Szolgáltató által a Felhasználó részére elektronikus úton megküldött számla alapján, átutalással előre, a számlájában foglalt számlaszámra történő átutalással köteles megfizetni, a számlában foglalt határidőben. Amennyiben a Felhasználó a díjfizetésre vonatkozó határidőt elmulasztja, úgy az egyedi szerződés a felek között a Szolgáltató eltérő tájékoztatása hiányában nem jön létre.

5.3. A Szolgáltatás Díja akkor minősül megfizetettnek, amikor annak teljes összegét Szolgáltató átvette, vagy annak teljes összege Szolgáltató számláján jóváírásra került.

5.4. A Szolgáltatás szerződésszerű teljesítését a Felhasználó az egyedi szerződés teljesítésekor írásban ismeri el.

5.5. Kétség vagy vita esetén a Szolgáltató felé a Szolgáltatás teljes Díjának megfizetésére a Szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő Felhasználók, valamint a Jelentkezés során a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi Szerződést a Szolgáltatóval megkötő Felhasználó egyetemlegesen kötelesek.

6. Felhasználói nyilatkozat

6.1. A Felhasználó tudomásul veszi és magára nézve kötelezőként elfogadja a jelen Felhasználási Feltételek, valamint az Adatvédelmi Szabályzat teljes egészét, és elismeri, hogy azok be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért felelősséggel tartozik.

6.2. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás Díját a Szolgáltató részére hiánytalanul és határidőben megfizeti.

6.3. A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával vállalja, hogy a Szolgáltatást nem használja más Felhasználók zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon a Szolgáltató vagy más Felhasználók személyiségi és egyéb jogainak vagy jogos érdekeinek megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Szolgáltatás teljesítését azon Felhasználóktól, akik a szerződési feltételeket nem tartják be, vagy amely Felhasználóknak a Szolgáltatás korábbi igénybe vétele folytán lejárt és esedékes tartozása áll fenn Szolgáltató felé.

6.4. Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatást a jelen Felhasználási Feltételekben, valamint a Jelentkezés alapján létre jött egyedi Szerződésben foglaltak szerint igénybe kívánja venni.

7. A Felhasználó kártalanítási, kártérítési felelőssége

7.1. A Felhasználó a Jelentkezéssel tudomásul veszi és elismeri, hogy a Szolgáltató helyett teljes mértékben helytállni köteles minden olyan, harmadik személy részéről jogosan felmerült igénnyel kapcsolatban, amely a Felhasználó felróható magatartásával vagy mulasztásával összefüggésben a Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban merült fel, abból ered vagy azzal függ össze. A Felhasználó tudomásul veszi és elismeri, hogy ezen kötelezettsége kiterjed bármely természetű vagy fajtájú követelésre, költségre, ami bármely igényből, hiányból, kárból, perből vagy más hatósági eljárásból, ítéletből vagy határozatból, eljárási költségből és ügyvédi költségből ered. Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatóval szemben indított bármely peres vagy peren kívüli eljárás esetén a Szolgáltató helyébe, vagy mellett az adott eljárásba belép.

7.2. A Szolgáltató vállalja, hogy bármely, a Felhasználó magatartásából vagy tevékenységéből eredő, vagy azt érintő, a Szolgáltatóval szembeni igényről és eljárásról a fenti kártalanítási követelése esetén a Felhasználót írásban tájékoztatja.

8. Vitarendezés, illetékességi kikötés

8.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy célja és szándéka a Felhasználók részére a Szolgáltatás minden igényt kielégítő biztosítása, és semmiképpen nem a Felhasználókkal szembeni jogi vita vagy fellépés. Mindezek okán a Felhasználókkal szembeni esetleges vitáit, igényeit a Szolgáltató első sorban békés, tárgyalásos úton kísérli meg rendezni.

 

8.2. Amennyiben a vitás ügy békés rendezésére tett kísérlet nem jár sikerrel, úgy a vitás ügyekre a szerződő felek kikötik a magyar joghatóságot, és az egyedi szerződés teljesítési helye szerinti bíróságok kizárólagos illetékességét. Felhasználó az egyedi Szerződés megkötésével ezen kikötést tudomásul veszi és elismeri.

9. Szellemi tulajdon védelme, a weboldal használata

A roobycon.com honlap, valamint a Szolgáltatás teljesítése során keletkező valamennyi szellemi termék és iratanyag tulajdonosa a Szolgáltató, amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal, a Szolgáltatással és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található , illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet.

A Felhasználók a roobycon.com weboldal látogatásának időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és a jelen Szabályzat rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Szolgáltató, sem más Felhasználók jó hírét és jogait. Így különösen a Felhasználó:

– nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;

– nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Felhasználókat a honlap használatában;

– nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg a Szolgáltató jóváhagyása nélkül;

– nem zavarhatja meg a honlap biztonságát;

– nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére, nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;

– nem küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;

– nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából.

10. A Felhasználási Feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy – a felhasználók előzetes értesítése és teljes körű tájékoztatása mellett – a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa. A felhasználók a módosított és közzétett Felhasználási Feltételek hatályba lépésének időpontját követő első Jelentkezés alkalmával elfogadják a módosított Felhasználási Feltételek rendelkezéseit.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Amennyiben a Felhasználónak bármely panasza van a Szolgáltatóval létre jött szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az info@roobycon.com e-mail címen, illetve a Szolgáltató székhelyére megküldött ajánlott postai küldemény útján is közölheti. A Szolgáltató a panaszokat legkésőbb azok beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panasztevő Felhasználót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére.

11.2. Szerződő felek a jelen ÁSZF, valamint a Roobycon Consulting Ltd szolgáltatásainak igénybe vétele kapcsán [ideértve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5.§ (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot is] írásos formának fogadják el az egymásnak a Jelentkezés során megadott elektronikus levélcímre (e-mail címre), valamint a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt e-mail címre (info@roobycon.com) küldött üzeneteket. A kézhez vétel időpontját felek ellenkező bizonyításig az elküldés időpontjában határozzák meg.

11.3. Felek rögzítik és elfogadják, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos viszonyukban a Jelentkezés alapján létre jött egyedi Szerződésben nem rendezett kérdésekben a jelen ÁSZF szabályai kötelezően alkalmazandóak; a jelen ÁSZF rendelkezései a Szolgáltatónak a Szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeinek minősülnek.

11.4. A jelen Felhasználási Feltételekben, illetve általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Tisztelt Felhasználónk!

 

A jelen Felhasználási Feltételekkel, illetve a Roobycon Consulting Ltd szolgáltatásaival, valamint a roobycon.com portállal kapcsolatos esetleges kérdéseit, észrevételeit várjuk az info@roobycon.com e-mail címre!

 

Üdvözlettel:         A Roobycon Consulting csapata

EN |   HU